Chiharu Shiota
Installation, მხატვრობა
Chiharu Shiota